Shop

Algemene voorwaarden Shop

Artikel 1 Definities

Account:

De persoonlijke omgeving van de Klant, toegankelijk via de Website door middel van het invoeren van de Inloggegevens;

Team Oranje B.V.:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Team Oranje B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2341 NB) Oegstgeest aan het adres Hofdijck 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61598445

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van Team Oranje;

Inloggegevens:

De door de Klant gekozen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot zijn Account;

IE-rechten:

Alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow;

Klant:

De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website van TEAM ORANJE en via de Website een Product heeft gekocht of wenst te kopen;

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen de Klant en TEAM ORANJE die via de Website wordt gesloten, op grond waarvan de Klant een Product bij TEAM ORANJE koopt;

Product:

De producten die TEAM ORANJE via de Website te koop aanbiedt, waaronder fietskleding en -tassen, outdoor kleding en accessoires;

Website:

De website www.teamjumbovisma.com alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TEAM ORANJE op de Website, op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst en elk gebruik van de Website

2. TEAM ORANJE kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden en worden tijdens het gebruik van de Website onder de aandacht van de Klant gebracht. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet bestellen. Bij voortgezet gebruik accepteert de Klant de meest recente en op de website gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Account

1. Om Producten op de Website te bestellen kan de Klant een Account aanmaken op de Website. Een Account kan aangemaakt worden door het doorlopen van het registratieproces op de Website. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.

2. Tijdens het registratieproces wordt de Klant verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens TEAM ORANJE voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Wanneer de gegevens van de Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, om welke reden dan ook, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen.

3. Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn Account wordt gemaakt.

4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant TEAM ORANJE daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

5. TEAM ORANJE behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website of de veiligheid van het Account.

6. De Klant heeft het recht om op elk gewenst moment zijn Account te beëindigen. Wanneer de Klant niet in overeenstemming handelt met deze Algemene Voorwaarden, is TEAM ORANJE bevoegd om het Account met onmiddellijke ingang en zoder dat zij daarvoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd is, te beëindigen. Beëindiging van het Account heeft geen invloed op reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website, met als onderdeel de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

2. TEAM ORANJE is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website. De Klant erkent dat het geleverde Product in beperkte mate kan afwijken van de op de Website gegeven informatie, waaronder de afbeeldingen.

3. TEAM ORANJE behoudt zich het recht voor een Product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar Website, zonder dat TEAM ORANJE daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

4. De Klant staat er jegens TEAM ORANJE voor in dat de informatie die hij bij het doorlopen van het bestelproces verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor TEAM ORANJE, onder andere ten behoeve van het leveren van de bestelde Producten.

Artikel 5 Prijs en betaling

1. Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten en andere heffingen van overheidswege.

2. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. TEAM ORANJE behoudt zich het recht voor om prijzen van Producten te allen tijde te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Producten die reeds zijn besteld maar nog niet zijn afgeleverd.

3. De Klant kan de verschuldigde prijs betalen op de wijze zoals aangegeven op de Website. Indien de Klant niet voor een wijze van betaling vooraf heeft gekozen, geschiedt de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld.

4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is de Klant tevens de wettelijke rente over het openstaande bedrag tot aan het moment van volledige betaling verschuldigd.

5. Indien de Klant na een herinnering of aanmaning van TEAM ORANJE nog steeds in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt TEAM ORANJE zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle door TEAM ORANJE gemaakte kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant.

Artikel 6 Aflevering

1. Op de Website en/of in het bestelproces gegeven aflevertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

2. TEAM ORANJE zal de door de Klant bestelde Producten afleveren op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Wanneer de Klant meerdere Producten bestelt, is TEAM ORANJE gerechtigd de bestelling in delen af te leveren.

3. Indien nakoming door TEAM ORANJE (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is, stelt TEAM ORANJE de Klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte. TEAM ORANJE zal de Klant ofwel een alternatief Product aanbieden, ofwel de mogelijkheid bieden de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinden van de Overeenkomst zal TEAM ORANJE het bedrag corresponderend aan de niet-afgeleverde Producten dat de Klant reeds heeft betaald, binnen 30 dagen terugbetalen aan de Klant.

4. Alle door TEAM ORANJE afgeleverde Producten blijven eigendom van TEAM ORANJE of haar toeleveranciers totdat de Klant het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, volledig heeft betaald.

5. TEAM ORANJE wijst er op dat het Product aan de Overeenkomst moet beantwoorden. Wanneer een afgeleverd Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal TEAM ORANJE kosteloos en binnen een redelijke termijn nadat de Klant TEAM ORANJE op de hoogte heeft gesteld van de non-conformiteit, het Product vervangen.

Artikel 7 Ontbinding

1. De Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Indien het ontbindingsrecht van toepassing is, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding, zoals door TEAM ORANJE verstrekt op haar Website, in te vullen en dit formulier samen met de afgeleverde Producten die de Klant niet wil te retourneren aan TEAM ORANJE.

2. In geval van ontbinding op grond van artikel 7 lid 1, is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de verklaring tot ontbinding, terug te sturen. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

3. In geval van ontbinding op grond van artikel 7 lid 1, zal TEAM ORANJE het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. TEAM ORANJE is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, betaalt TEAM ORANJE slechts de kosten voor de standaardverzending terug.

5. De Klant erkent en aanvaardt dat hij op grond van artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek geen recht van ontbinding heeft bij de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8 Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan TEAM ORANJE verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van TEAM ORANJE en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 9 Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal TEAM ORANJE kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van TEAM ORANJE het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van TEAM ORANJE gevergd kan worden, zal TEAM ORANJE het Product vervangen.

2. Indien TEAM ORANJE niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is de Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden TEAM ORANJE zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op (schade)vergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij TEAM ORANJE meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TEAM ORANJE vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Diversen

1. TEAM ORANJE mag de Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, dan wel derden inschakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren. TEAM ORANJE zal een overdracht van de Overeenkomst aan een derde tijdig aan de Klant mededelen. Indien de Klant de overdracht aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij de Overeenkomst ontbinden.

2. De Klant mag de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

3. Op het gebruik van de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Klant binnen één maand nadat TEAM ORANJE zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, aangeeft dat hij het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter wenst te beslechten.