Shop

Algemene voorwaarden Fan Peloton

Hier staan de algemene voorwaarden voor leden van het Fan Peloton van Team Jumbo-Visma.

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Fan Peloton: een drietal lidmaatschappen voor fans van Team Jumbo-Visma. Deze lidmaatschappen zijn verschillend van aard. Er kan zowel een gratis als één van de twee betaalde lidmaatschappen worden afgesloten.

b. Lid: de natuurlijke persoon of zakelijke klant (bedrijf) die een lidmaatschap heeft bij het Fan Peloton van Team Jumbo-Visma.
c. Lidmaatschap: het lidmaatschap van het Lid van het Fan Peloton bij Team Jumbo-Visma.

d. Betaald Lidmaatschap: Leden met een betaald Lidmaatschap krijgen onder meer toegang tot exclusieve content en kortingen bij partners van Team Jumbo-Visma
e. Team Jumbo-Visma: de rechtspersoon (in deze Team Oranje BV, h.o.d.n. Team Jumbo-Visma) waarmee het Lid een Lidmaatschap is aangegaan).

1.2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Team Jumbo-Visma en Lid. Bij het aangaan van de Overeenkomst accepteert Lid deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2: Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Team Jumbo-Visma en Lid komt tot stand door het afsluiten van een Lidmaatschap via teamjumbovisma.nl/fanpeloton.


Artikel 3: Betaling en Opzegging

3.1 Betaling

Betaling van het Lidmaatschap vindt plaats voorafgaand aan de bepaalde periode op de manier die het Lid heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Lidmaatschap. De Lidmaatschapsprijzen en de betalingstermijnen die gelden zijn te vinden op teamjumbovisma.nl/fanpeloton. Bij automatische incasso wordt het lidmaatschapstarief geïncasseerd van het rekeningnummer dat het Lid aan Team Jumbo-Visma heeft opgegeven.

Bij niet tijdige betaling door het Lid, al dan niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Team Jumbo-Visma gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Lidmaatschap ook na aanmaning niet ontvangen is, is Team Jumbo-Visma gerechtigd de uitvoering van het Lidmaatschap op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van Team Jumbo-Visma om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Team Jumbo-Visma heeft in dat geval tevens het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht van het Lid.

Alle Lidmaatschapstarieven zijn in euro’s en inclusief BTW. Lidmaatschapstarieven en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een Lid een Lidmaatschap verkrijgt zijn onder voorbehoud van spel- en typfouten.

Als het Lidmaatschap door het Lid tussentijds wordt gewijzigd naar een meeromvattend Lidmaatschap, wordt het eventueel door het Lid reeds vooruitbetaalde Lidmaatschapstarief naar rato verrekend met de prijs voor het nieuwe Lidmaatschap. Het Lid ontvangt hierbij niet opnieuw een welkomstpakket.

Het betaalde Lidmaatschap wordt maandelijks automatisch in rekening gebracht bij het Lid na het afsluiten van het Lidmaatschap. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven periode van 12 maanden. Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt daarna – behoudens opzegging via de accountomgeving op www.teamjumbovisma.nl – het Lidmaatschap automatisch voortgezet voor periode van 12 maanden.

3.2 Wijziging

Team Jumbo-Visma behoudt zich het recht voor de prijs van het Lidmaatschap gedurende de looptijd van het Lidmaatschap te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de wijzigingsdatum worden gepubliceerd op www.teamjumbovisma.nl.

3.3 Opzegging

Opzegging van een Lidmaatschap kan tegen het einde van de Lidmaatschapstermijn met een opzegtermijn van één maand, Na automatische verlenging na het verstrijken van het eerste jaar, kan er maandelijks worden opgezegd. Het Lid kan het Lidmaatschap opzeggen via de accountomgeving op www.teamjumbovisma.nl.

In het onverhoopte geval van het overlijden van een klant, eindigt het Lidmaatschap op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan Team Jumbo-Visma is gemeld. In dat geval zal het Lidmaatschapstarief voor de nog niet verstreken Lidmaatschapsperiode worden gerestitueerd.


Artikel 4: Beëindigen Fan Peloton

Team Jumbo-Visma is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden het Lidmaatschap en daarbij horende voordelen te beëindigen. In dat geval is Team Jumbo-Visma alleen gehouden om het door het Lid vooruitbetaalde kosten van het Lidmaatschap terug te betalen.

Indien het Fan Peloton door omstandigheden stopt zal Team Jumbo-Visma de leden zo spoedig mogelijk informeren.

Team Jumbo-Visma is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, titel en lay-out van de door Team Jumbo-Visma uitgegeven Lidmaatschappen naar eigen inzicht te wijzigen. Daaronder is nadrukkelijk ook een eventuele naamswijziging van het Team in meegenomen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Team Jumbo-Visma en Leden

5.1. Team Jumbo-Visma is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De Overeenkomst zal voldoen aan de redelijke verwachtingen die het Lid kan hebben van het Lidmaatschap.
5.2 Deelname geschiedt voor eigen risico van het Lid.5.3 Team Jumbo-Visma is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die het Lid mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Team Jumbo-Visma toe te rekenen opzet of grove schuld.
5.4 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

5.5 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Team Jumbo-Visma voor schade van de Lid aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Team Jumbo-Visma tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Team Jumbo-Visma ter zake van die schade uitkeert.


Artikel 6: Persoonsgegevens
Om het Lidmaatschap af te kunnen sluiten is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens in te voeren. Bij het afsluiten van het lidmaatschap gaat het Lid akkoord met de het privacy statement van Team Jumbo-Visma waarin onder andere wordt beschreven hoe de persoonsgegevens verwerkt worden: https://www.teamjumbovisma.nl/...


Artikel 7: Klachtenregeling
Team Jumbo-Visma organiseert het Fan Peloton met de grootste zorgvuldigheid. Toch kan er soms reden zijn voor een Lid om een klacht te hebben.
Een Lid dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Team Jumbo- Visma zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Team Jumbo-Visma te melden. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk (fanpeloton@teamjumbovisma.nl) ingediend bij Team Jumbo-Visma. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en eventueel voorzien te zijn van bewijsmiddelen. Team Jumbo-Visma beoordeelt de binnengekomen klacht binnen veertien dagen.